WALNE SPRAWOZDAWCZE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA OŚWIATOWEGO „RODZICE – DZIECIOM”

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Stowarzyszenia Oświatowego „Rodzice – Dzieciom”

zwołuje na dzień

03 listopada 2016 r. godz. 1800 ( tj. czwartek )

w budynku siedziby stowarzyszenia przy ulicy Św. Józefa 30 w Rybniku

WALNE SPRAWOZDAWCZE ZEBRANIE CZŁONKÓW

STOWARZYSZENIA OŚWIATOWEGO

„RODZICE – DZIECIOM”

Porządek obrad Walnego Zebrania Członków SO „R-D” w dniu 03.11.2016 r.

1. Otwarcie obrad Walnego Zebrania.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania.

3. Wybór Protokolanta Walnego Zebrania.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

7. Weryfikacja członkostwa w SO”R-D” oraz wykreślenie członków SO”R-D” na podstawie §14 ust.3 Statutu Stowarzyszenia Oświatowego „Rodzice-Dzieciom”.

8. Przyjęcie porządku obrad.

9. Przedstawienie i głosowanie nad przyjęciem sprawozdania z działalności Zarządu SO „R-D”.

10. Przedstawienie i głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego SO”R-D” za rok obrotowy od 01.09.2015 r. do 31.08.2016 r.

11. Przedstawienie i głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania merytorycznego SO”R-D” jako organizacji OPP za rok obrotowy od 01.09.2015 r. do 31.08.2016 r.

12. Przedstawienie i przyjęcie sprawozdania Rady Rodziców SO”R-D” jako organu kontroli.

13. Podjęcie uchwały o wyłączeniu jawności głosowań nad uchwałami w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Rodziców.

14. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu SO”R-D”.

15. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Rodziców SO”R-D”.

16. Podjęcie uchwały o wyłączeniu jawności głosowań nad uchwałami w sprawie wyboru członków Zarządu i Rady Rodziców.

17. Wybór Członków Zarządu SO „R-D”.

18. Wybór Członków Rady Rodziców SO”R-D”.

19. Wolne wnioski.

20. Zakończenie obrad.

Z wyrazami szacunku

Zarząd SO”R-D”

Obecność członków Stowarzyszenia na zebraniu – obowiązkowa.

Prosimy o potwierdzenie odbioru wiadomości

oraz o uregulowanie zaległych składek SO”R-D” w wysokości 2 zł/m-c

na konto bankowe Stowarzyszenia nr 62 1050 1344 1000 0004 0043 6226 z dopiskiem „składka SORD”

POBIERZ WERSJĘ PDF