AKTUALNOŚCI

WALNE SPRAWOZDAWCZE ZEBRANIE CZŁONKÓW SORD 2017

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Stowarzyszenia Oświatowego „Rodzice – Dzieciom”

zwołuje na dzień

09 listopada 2017 r. godz. 1800 ( tj. czwartek )

w budynku siedziby stowarzyszenia przy ulicy Św. Józefa 30 w Rybniku

WALNE SPRAWOZDAWCZE ZEBRANIE CZŁONKÓW

STOWARZYSZENIA OŚWIATOWEGO

„RODZICE – DZIECIOM”

Porządek obrad Walnego Zebrania Członków SO „R-D” w dniu 09.11.2017 r.

1. Otwarcie obrad Walnego Zebrania.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania.

3. Wybór Protokolanta Walnego Zebrania.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

7. Weryfikacja członkostwa w SO”R-D” oraz wykreślenie członków SO”R-D” na podstawie §14 ust.3 Statutu Stowarzyszenia

Oświatowego „Rodzice-Dzieciom”.

8. Przyjęcie porządku obrad.

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowego Statutu Stowarzyszenia Oświatowego „Rodzice-Dzieciom”.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowego Regulaminu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Oświatowego

„Rodzice – Dzieciom”.

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowego Regulaminu Rady Rodziców Stowarzyszenia Oświatowego „Rodzice-Dzieciom”.

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Zarządu Stowarzyszenia Oświatowego „Rodzice-Dzieciom”.

13. Przedstawienie i głosowanie nad przyjęciem sprawozdania z działalności Zarządu SO „R-D”.

14. Przedstawienie i głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego SO”R-D” za rok obrotowy od 01.09.2016 r. do

31.08.2017 r.

15. Przedstawienie i głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania merytorycznego SO”R-D” jako organizacji OPP za rok

obrotowy od 01.09.2016 r. do 31.08.2017 r.

16. Przedstawienie i przyjęcie sprawozdania Rady Rodziców SO”R-D” jako organu kontroli.

17. Podjęcie uchwały o wyłączeniu jawności głosowań nad uchwałami w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu

i Rady Rodziców.

18. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu SO”R-D”

19. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Rodziców SO”R-D”.

20. Podjęcie uchwały o wyłączeniu jawności głosowań nad uchwałami w sprawie wyboru członków Rady Rodziców.

21. Wybór Członków Rady Rodziców SO”R-D”.

22. Nadanie honorowego członkostwa.

23. Wolne wnioski.

24. Zakończenie obrad.

 

Z wyrazami szacunku

Zarząd SO”R-D”

Obecność członków Stowarzyszenia na zebraniu – obowiązkowa.

Prosimy o potwierdzenie odbioru wiadomości

oraz o uregulowanie zaległych składek SO”R-D” w wysokości 2 zł/m-c

na konto bankowe Stowarzyszenia nr 62 1050 1344 1000 0004 0043 6226 z dopiskiem „składka SORD”

 

POBIERZ WERSJĘ PDF

Nowy skład Rady Rodziców SO „R-D”

Szanowni Państwo,
w związku ze zmianami wprowadzonymi po ostatnim Walnym Sprawozdawczym Zebraniu Członków SO”R-D”, poniżej przedstawiamy nowy skład Rady Rodziców oraz podział funkcji, jednocześnie zapewniając o kontynuacji dotychczasowych kierunków prac organu Rady Rodziców
p. Mirosława Słońska – przewodnicząca
p. Hanna Urbańczyk – wiceprzewodnicząca
p. Iwona Bienek
p. Tomasz Derska
p. Włodzimierz Liberacki
p. Grzegorz Nittner
p. Krzysztof Wacławiec
p. Paweł Urbańczyk
Z poważaniem
Zarząd SO”R-D”

Nowy skład Zarządu SO „R-D”

Szanowni Państwo,
w związku ze zmianami wprowadzonymi po ostatnim Walnym Sprawozdawczym Zebraniu Członków SO”R-D”, poniżej przedstawiamy nowy skład  Zarządu oraz podział funkcji, jednocześnie zapewniając o kontynuacji dotychczasowych kierunków prac organu.
Katarzyna Wojciechowicz – Prezes
Marcin Węgrzyk – Wiceprezes
Agnieszka Kozielec – Skarbnik
Anna Rycman – członek
Grzegorz Milanowski – członek.
Wkrótce przekażemy także informację o nowym składzie Rady Rodziców oraz podziale funkcji w tym organie.
Z poważaniem
Zarząd SO”R-D”

WALNE SPRAWOZDAWCZE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA OŚWIATOWEGO „RODZICE – DZIECIOM”

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Stowarzyszenia Oświatowego „Rodzice – Dzieciom”

zwołuje na dzień

03 listopada 2016 r. godz. 1800 ( tj. czwartek )

w budynku siedziby stowarzyszenia przy ulicy Św. Józefa 30 w Rybniku

WALNE SPRAWOZDAWCZE ZEBRANIE CZŁONKÓW

STOWARZYSZENIA OŚWIATOWEGO

„RODZICE – DZIECIOM”

Porządek obrad Walnego Zebrania Członków SO „R-D” w dniu 03.11.2016 r.

1. Otwarcie obrad Walnego Zebrania.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania.

3. Wybór Protokolanta Walnego Zebrania.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

7. Weryfikacja członkostwa w SO”R-D” oraz wykreślenie członków SO”R-D” na podstawie §14 ust.3 Statutu Stowarzyszenia Oświatowego „Rodzice-Dzieciom”.

8. Przyjęcie porządku obrad.

9. Przedstawienie i głosowanie nad przyjęciem sprawozdania z działalności Zarządu SO „R-D”.

10. Przedstawienie i głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego SO”R-D” za rok obrotowy od 01.09.2015 r. do 31.08.2016 r.

11. Przedstawienie i głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania merytorycznego SO”R-D” jako organizacji OPP za rok obrotowy od 01.09.2015 r. do 31.08.2016 r.

12. Przedstawienie i przyjęcie sprawozdania Rady Rodziców SO”R-D” jako organu kontroli.

13. Podjęcie uchwały o wyłączeniu jawności głosowań nad uchwałami w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Rodziców.

14. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu SO”R-D”.

15. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Rodziców SO”R-D”.

16. Podjęcie uchwały o wyłączeniu jawności głosowań nad uchwałami w sprawie wyboru członków Zarządu i Rady Rodziców.

17. Wybór Członków Zarządu SO „R-D”.

18. Wybór Członków Rady Rodziców SO”R-D”.

19. Wolne wnioski.

20. Zakończenie obrad.

Z wyrazami szacunku

Zarząd SO”R-D”

Obecność członków Stowarzyszenia na zebraniu – obowiązkowa.

Prosimy o potwierdzenie odbioru wiadomości

oraz o uregulowanie zaległych składek SO”R-D” w wysokości 2 zł/m-c

na konto bankowe Stowarzyszenia nr 62 1050 1344 1000 0004 0043 6226 z dopiskiem „składka SORD”

POBIERZ WERSJĘ PDF